Σχέδιο νόμου: Μοντέλο ΔΕΗ σε οκτώ ΔΕΚΟ με περιορισμένο ρόλο του ΑΣΕΠ

Ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια
στις
δημόσιες
επιχειρήσεις
του

Υπερταμείου

(ΔΕΚΟ)
εισάγει
το
σχέδιο
νόμου
του

υπουργείου
Εθνικής
Οικονομίας
και
Οικονομικών

με
τίτλο:
«Αναδιάρθρωση
της
Ελληνικής
Εταιρείας
Συμμετοχών
και
Περιουσίας
και
των
θυγατρικών
της»
που
τέθηκε
σε
δημόσια
διαβούλευση.

Πρόκειται
για
νομοσχέδιο
που
αφορά
την

αναδιάρθρωση
στο
Υπερταμείο
,
τις
προσλήψεις
μάνατζερ
από
τον
ιδιωτικό
τομέα
με
υψηλότερες,
εκτός
δημοσίου
μισθολογίου,
αμοιβές.

Οι
οκτώ
ΔΕΚΟ
που
θα
εφαρμοστεί
το
«μοντέλο-ΔΕΗ»

Σύμφωνα
με
τον
υπουργό
Εθνικής
Οικονομίας,
Κωστή
Χατζηδάκη,
το
«μοντέλο-ΔΕΗ»
στις
δημόσιες
επιχειρήσεις
του
Υπερταμείου
θα
αφορά
τις
εξής
εταιρείες:

 • Ελληνικά
  Ταχυδρομεία
  (και
  η
  100%
  θυγατρική
  τους:
  ΕΛΤΑ
  Courier)
 • ΔΕΘ-Helexpo
 • Οργανισμός
  Κεντρικών
  Αγορών
  και
  Αλιείας
  (ΟΚΑΑ)
 • Κεντρική
  Αγορά
  Θεσσαλονίκης
  (ΚΑΘ).
 • ΓΑΙΑΟΣΕ
 • Ελληνικές
  Αλυκές
 • Ανώνυμος
  Εταιρεία
  Διώρυγας
  Κορίνθου
  (ΑΕΔΙΚ)
 • Όμιλος
  ΟΑΣΑ
  Συγκοινωνίες
  Αθηνών
  (ΟΑΣΑ
  και
  οι
  100%
  θυγατρικές
  του:
  Οδικές
  Συγκοινωνίες

  ΟΣΥ
  και
  Σταθερές
  Συγκοινωνίες

  ΣΤΑΣΥ)


Στο
σχέδιο
νόμου,
σύμφωνα
με
το
αρμόδιο
υπουργείο,
προβλέπονται:

 • Δυνατότητα
  προσέλκυσης
  στελεχών
  από
  τον
  ιδιωτικό
  τομέα
  με
  απλή
  διαδικασία,
  με
  βάση
  αποφάσεις
  του
  διευθύνοντος
  συμβούλου
  της
  κάθε
  εταιρείας.
  Μέχρι
  σήμερα
  η
  διαδικασία
  που
  προβλέπεται
  απαιτεί
  πολύ
  χρόνο,
  είναι
  εξαιρετικά
  γραφειοκρατική
  και
  αποτρεπτική
  για
  όποιον
  ενδιαφέρεται
  σοβαρά
  να
  διεκδικήσει
  μια
  θέση
  στελέχους
  σε
  κάποια
  από
  τις
  θυγατρικές
  εταιρείες
  του
  Υπερταμείου.
  H
  διάρκεια
  της
  θητείας
  των
  στελεχών
  (γενικών
  διευθυντών
  και
  διευθυντών)
  αυξάνεται
  από
  3ετής
  σε
  4ετή
  με
  δυνατότητα
  ανανέωσης
  μία
  φορά.
 • Ευελιξία
  στις
  αμοιβές
  των
  στελεχών
  των
  ΕΛΤΑ
  και
  των
  υπολοίπων
  φορέων
  εκτός
  Γενικής
  Κυβέρνησης,
  ενώ,
  στις
  θυγατρικές
  εντός
  Γενικής
  Κυβέρνησης
  (δημόσιες
  συγκοινωνίες
  και
  ΓΑΙΑΟΣΕ)
  οι
  αμοιβές
  θα
  είναι
  σύμφωνα
  με
  το
  πρότυπο
  του
  ΕΦΚΑ.
 • Πιο
  ευέλικτες
  διαδικασίες
  προσλήψεων
  του
  προσωπικού
  τους,
  με
  περιορισμένο
  αλλά
  ουσιαστικό
  ρόλο
  του
  ΑΣΕΠ:
  έλεγχο
  νομιμότητας
  της
  προκήρυξης
  εντός
  10
  ημερών
  και
  συμμετοχή
  μέλους
  του
  στην
  εξέταση
  ενστάσεων
  κατά
  τη
  διαδικασία
  προσλήψεων.
 • Πιο
  ευέλικτες
  προμήθειες,
  σύμφωνα
  πάντα
  με
  το
  ενωσιακό
  δίκαιο.
  Ο
  κανονισμός
  προμηθειών
  υποβάλλεται
  στην
  ΕΑΔΗΣΥ,
  η
  οποία
  θα
  έχει
  τη
  δυνατότητα
  να
  εκφράσει
  γνώμη
  εντός
  60
  ημερών
  ως
  προς
  τη
  συμβατότητά
  του
  με
  το
  ευρωπαϊκό
  δίκαιο.
 • Συγκρότηση
  ανεξάρτητων
  πειθαρχικών
  συμβουλίων
  χωρίς
  τη
  συμμετοχή
  συνδικαλιστών.

Νέο
μοντέλο
διακυβέρνησης
του
Υπερταμείου

Το
σχέδιο
νόμου
προβλέπει
οι
αρμοδιότητες
του
οργάνου
που
μέχρι
τώρα
ήταν
γνωστό
ως
Εποπτικό
Συμβούλιο
να
περιορίζονται,
ώστε
να
αντιστοιχούν
σε
όργανο
εποπτείας
του
Υπερταμείου
και
όχι
καθημερινής
διοίκησης.

Για
να
τονισθεί
ο
νέος
ρόλος
του
οργάνου
αυτού,
μετονομάζεται
σε
Συμβούλιο
Εταιρικής
Διακυβέρνησης
(ΣΕΔ).

Συγχωνεύσεις
δι’
απορροφήσεως
ΤΑΙΠΕΔ
και
ΤΧΣ

Με
την
αποστολή
τόσο
του
ΤΑΙΠΕΔ
όσο
και
του
ΤΧΣ
να
έχει
σε
πολύ
μεγάλο
βαθμό
ολοκληρωθεί
ο
νομοθέτης
προβλέπει
τη
συγχώνευση
ΤΑΙΠΕΔ
και
Υπερταμείου
που
θα
γίνει
κατόπιν
αποφάσεων
γενικών
συνελεύσεων
των
συγχωνευόμενων
εταιρειών
που
θα
ληφθούν
μέχρι
την
31η
Δεκεμβρίου
2024.
Έως
τότε
θα
έχει
εκδοθεί
και
Υπουργική
Απόφαση
για
την
απορρόφηση
του
ΤΧΣ
από
το
Υπερταμείο.

Δημιουργείται
το
νέο
Εθνικό
Επενδυτικό
Ταμείο

Για
τη
δημιουργία
του
Ταμείου,
το
Υπερταμείο
θα
διαθέσει
300
εκατομμύρια
ευρώ,
δηλαδή
το
ήμισυ
του
ποσού
που
θα
εισπράξει
από
την
επαναμεταβίβαση
των
μετοχών
της
ΕΥΔΑΠ
και
της
ΕΥΑΘ
στο
Δημόσιο.

Το
κείμενο
του
σχεδίου
νόμου
έχει
αναρτηθεί
στη
διεύθυνση:

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ»


Η
διαβούλευση
θα
διαρκέσει
μέχρι
την
Τρίτη
23
Ιουλίου.

Αφήστε μια απάντηση