Τράπεζες: Η Moody’s αναβάθμισε Εθνική και Πειραιώς

Στην
αναβάθμιση
δύο
ελληνικών

τραπεζών

και
ειδικότερα
της
Εθνικής
Τράπεζας
και
της
Τράπεζας
Πειραιώς
προχώρησε
ο
οίκος
αξιολόγησης

Moody’s
.

Ειδικότερα,
ο
οίκος
αναβάθμισε
την
Βασική
Πιστωτική
Αξιολόγηση
(BCA)
της
τράπεζας
Πειραιώς
σε
ba2
από
ba3
και
της
Εθνικής
από
ba1
από
ba2.

Παράλληλα
αναβάθμισε
τις
αξιολογήσεις
μακροπρόθεσμων
και
βραχυπρόθεσμων
καταθέσεων
των
δύο
τραπεζών
και
πιο
συγκεκριμένα
Baa2/P-2
από
Baa3/P-3
για
την
Εθνική
και
Baa3
από
το
Baa2
για
την
Πειραιώς.

Εθνική

Όπως
εξηγεί
η
Moody’s
το
BCA
της
Εθνικής
αναβαθμίστηκε
σε
ba1
από
ba2,
λαμβάνοντας
υπόψη
τις
ισχυρότερες
μετρήσεις
κεφαλαίου
της
στην
αγορά
με
δείκτη
κοινών
μετοχών
Tier
1
(CET1)
στο
18,6%
τον
Μάρτιο
του
2024,
παρέχοντας
καλή
αναπτυξιακή
δυναμική
και
υψηλότερο
απόθεμα
απορρόφησης
ζημιών
μεταξύ
των
ελληνικών
τραπεζών.

Η
ισχυρή
κεφαλαιακή
βάση
της
τράπεζας
υπονομεύεται
κάπως
από
το
υψηλό
ακόμη
επίπεδο
αναβαλλόμενων
φορολογικών
πιστώσεων
(DTC)
στον
ισολογισμό
της
(3,7
δισ.
ευρώ),
που
αποτελούν
περίπου
το
55%
του
κεφαλαίου
CET1.

Η
φερεγγυότητα
της
Εθνικής
υποστηρίζεται
περαιτέρω
από
τη
σημαντικά
βελτιωμένη
ποιότητα
του
ενεργητικού
της
με
δείκτη
μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων
(NPE)
τον
Μάρτιο
του
2024
να
έχει
διαμορφωθεί
στο
3,7%
(από
5,2%
τον
Μάρτιο
2023)
σε
συνδυασμό
με
υψηλή
κάλυψη
προβλέψεων,
η
οποία
φτάνει
στο
86%.

Η
Moody’s
αναμένει
ότι
το
απόθεμα
των
κρατικών
εγγυημένων
απαιτήσεων
της
τράπεζας
για
καθαρά
δάνεια
(κυρίως
στεγαστικά
δάνεια)
ύψους
περίπου
500
εκατ.
ευρώ
που
χορηγήθηκαν
σε
ειδικές
κοινωνικές
ομάδες
με
συγκεκριμένες
Υπουργικές
Αποφάσεις,
να
καλυφθούν
από
κρατήσεις
κεφαλαίου
εντός
του
2024
και
να
αποπληρωθούν
σταδιακά
από
την
κυβέρνηση
τα
επόμενα
δύο
χρόνια.

Η
βελτίωση
της
κερδοφορίας
αποτελεί
επίσης
κινητήρια
δύναμη
για
την
αναβάθμιση
του
BCA
της
τράπεζας,
με
ετήσια
αύξηση
29%
των
βασικών
προ
προβλέψεων
εσόδων
το
πρώτο
τρίμηνο
του
2024,
υποστηρίζοντας
το
πιστωτικό
της
προφίλ,
μετά
από
μια
ισχυρή
επίδοση
το
2023
όπου
η
Εθνική
πέτυχε
καθαρά
έσοδα
προς
ενσώματα
πάγια
στοιχεία
στο
1,6%
και
κόστος
προς
έσοδα
34%.

Ενώ
η
Moody’s
αναμένει
ότι
η
Εθνική
θα
διατηρήσει
την
επαναλαμβανόμενη
αύξηση
των
εσόδων
της,
υποβοηθούμενη
από
τους
διαρθρωτικούς
αντισταθμιστικούς
κινδύνους
της
για
τη
μείωση
της
καθαρής
αστάθειας
των
καθαρών
εσόδων
από
τόκους,
το
BCA
της
τράπεζας
αντικατοπτρίζει
επίσης
προκλήσεις
για
τη
διαφοροποίηση
του
προφίλ
κερδών
της
και
την
αύξηση
των
εσόδων
από
προμήθειες,
με
τις
δραστηριότητες
και
τα
περιουσιακά
της
στοιχεία
να
είναι
κυρίως
περιορισμένα
εντός
Ελλάδος.

Η
Moody’s
θεωρεί
ότι
η
Εθνική
έχει
την
ισχυρότερη
βάση
χρηματοδότησης
και
καταθέσεων
μεταξύ
των
ελληνικών
τραπεζών
και
διαθέτει
ένα
από
τα
χαμηλότερα
κόστη
χρηματοδότησης
στον
κλάδο.

Η
Εθνική
ήταν
επίσης
η
πρώτη
ελληνική
τράπεζα
που
αποπλήρωσε
πλήρως
τη
χρηματοδότησή
της
από
την
ΕΚΤ
(TLTRO)
το
πρώτο
τρίμηνο
του
2024
και
εξακολουθεί
να
διατηρεί
ταμειακά
αποθέματα
περίπου
9
δισ.
ευρώ
και
δείκτη
κάλυψης
ρευστότητας
(LCR)
249%.

Πειραιώς

Όπως
εξηγεί
η
Moody’s,
το
BCA
της
Τράπεζας
Πειραιώς
αναβαθμίστηκε
σε
ba2
από
ba3,
λαμβάνοντας
υπόψη
τη
σημαντική
ενδυνάμωση
του
ισολογισμού
της
με
τον
δείκτη
μη
εξυπηρετούμενων
δανείων
(NPE)
να
μειώνεται
σε
3,5%
τον
Μάρτιο
2024
από
6,6%
τον
Μάρτιο
του
2023,
μετά
την
υλοποίηση
του
σχεδίου
εκκαθάρισής
της,
σε
συνδυασμό
με
αυξημένη
κάλυψη
NPE
κατά
60,2%.

Η
αναβάθμιση
αντικατοπτρίζει
το
επιτυχημένο
ιστορικό
της
τράπεζας
στην
εκτέλεση
του
φιλόδοξου
σχεδίου
της
για
βελτίωση
της
ποιότητας
του
ενεργητικού
σε
επίπεδα
ανάλογα
με
τις
τοπικές
και
ευρωπαϊκές
τράπεζες.

Η
Τράπεζα
Πειραιώς
έχει
περίπου
0,7
δισ.
ευρώ
καθαρές
πιστωτικές
απαιτήσεις
από
το
ελληνικό
κράτος
που
σχετίζονται
με
ληξιπρόθεσμα
δάνεια
με
κρατική
εγγύηση,
τα
οποία
ταξινομεί
ως
άλλα
περιουσιακά
στοιχεία
και
δεν
περιλαμβάνονται
στο
απόθεμα
των
NPEs
(1,3
δισ.
ευρώ
τον
Μάρτιο
του
2024).

Η
Moody’s
αναμένει
τη
σταδιακή
αποπληρωμή
αυτών
των
δανείων
από
το
Δημόσιο
τα
επόμενα
2-3
χρόνια,
αν
και
εν
τω
μεταξύ
είναι
λογικό
η
τράπεζα
να
χρειαστεί
να
καλύψει
τυχόν
έλλειμμα
προβλέψεων
μέσω
κεφαλαιακών
κρατήσεων.

Η
ισχυρή
βασική
λειτουργική
κερδοφορία
το
2023-24
και
οι
ευνοϊκές
προοπτικές
για
το
μέλλον
είναι
ένας
άλλος
παράγοντας
που
οδηγεί
στην
αναβάθμιση
του
BCA
της
Τράπεζας
Πειραιώς.

Η
τράπεζα
έχει
αποδείξει
την
ισχυρή
υποκείμενη
κερδοφορία
της,
με
τα
κανονικοποιημένα
κέρδη
της
το
πρώτο
τρίμηνο
του
2024
να
αυξάνονται
κατά
37%
σε
ετήσια
βάση,
γεγονός
που
σε
συνδυασμό
με
την
αυστηρή
διαχείριση
των
λειτουργικών
δαπανών
οδηγεί
σε
αναλογία
κόστους
προς
βασικά
έσοδα
στο
29%
τον
Μάρτιο
του
2024.

Ο
οίκος
σημειώνει
επίσης
την
ισχυρή
συνεισφορά
της
τράπεζας
στα
έσοδα
από
προμήθειες,
η
οποία
είναι
αναλογικά
μία
από
τις
υψηλότερες
μεταξύ
των
τοπικών
ομολόγων
της
και
αυξήθηκε
κατά
19%
από
έτος
σε
έτος
το
πρώτο
τρίμηνο
του
2024.

Η
τράπεζα
ενίσχυσε
τις
μετρήσεις
κεφαλαίου
της
μέσω
οργανικής
δημιουργίας
κεφαλαίου,
με
δείκτη
pro-forma
Tier
1
(CET1)
13,7%
τον
Μάρτιο
του
2024
σε
σύγκριση
με
12,2%
τον
Μάρτιο
του
2023.

Ωστόσο,
δεδομένου
του
σημαντικού
επιπέδου
αναβαλλόμενων
φορολογικών
πιστώσεων
της
τράπεζας
(DTCs)
ύψους
3,3
δισ.
ευρώ,
που
αποτελούν
το
72%
του
κεφαλαίου
CET1,
η
Moody’s
πιστεύει
ότι
το
αποθεματικό
απορρόφησης
απτών
ζημιών
παραμένει
πιο
αδύναμο
στον
ελληνικό
κλάδο.

Τέλος,
το
ευνοϊκό
χρηματοδοτικό
προφίλ
της
Τράπεζας
Πειραιώς,
με
τις
καταθέσεις
πελατών
να
αποτελούν
το
76%
των
συνολικών
υποχρεώσεων
(συμπεριλαμβανομένων
των
ιδίων
κεφαλαίων)
και
τον
καθαρό
δείκτη
δανείων
προς
καταθέσεις
στο
62%
τον
Μάρτιο
του
2024,
είναι
επίσης
υποστηρικτικό
για
το
πιστωτικό
της
προφίλ.

Πηγή:

OT

Αφήστε μια απάντηση