«Χρυσοί» μισθοί και bonus στα στελέχη των εισηγμένων στο ΧΑ ως κίνητρο αποδοτικότητας

Από
το
brain
drain
στο…
brain
regain,
κινούνται
και
φέτος
οι
περισσότερες
εισηγμένες
στο

ελληνικό
χρηματιστήριο
,
προκειμένου
να
κρατήσουν
πολλά
στελέχη
τους
στο
ανθρώπινο
δυναμικό
και
να
δώσουν
κίνητρα
αποδοτικότητας.

Τα
τελευταία
χρόνια
λόγω
των
περιορισμών
και
της
κρίσης
είχαν
μειωθεί
σημαντικά
τα
περιθώρια
για
τις
αμοιβές


Τα
κέρδη

ρεκόρ
της
τελευταίας
τριετίας
από
τις
εισηγμένες
στο
ΧΑ

έχουν
δημιουργήσει
νέα
δυναμική
στην
ανταμοιβή
των
στελεχών
και
την
παροχή
κινήτρων
για
την
προσέλκυση
νέων,
με
τους
παράγοντες
της
αγοράς
να
σημειώνουν
στον
«ΟΤ»,
ότι
τα
τελευταία
χρόνια
λόγω
των
περιορισμών
και
της
κρίσης
είχαν
μειωθεί
σημαντικά
τα
περιθώρια
για
τις
αμοιβές.
Πλέον
αυτό
αλλάζει
και
οι
εισηγμένες
βρίσκονται
σε
μία
φάση
να
δημιουργούν
ελκυστικά
πακέτα
αμοιβών.

Δεν
είναι
τυχαία
μάλιστα
και
η
πρόσφατη
ανάλυση
της
Grant
Thorton,
η
οποία
αν
και
αφορούσε
τις
αμοιβές
του
2022,
έδειξε
ότι
η
συνολική
αύξηση
στις
αμοιβές
που
δόθηκαν
το
2022
ανήλθε
στο
7,39%
σε
σχέση
με
το
2021
σε
113
εισηγμένες
εταιρίες
στην
Κύρια
Αγορά
του
Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
Ανάλογα
με
το
μέγεθος
της
επιχείρησης
οι
μέσες
συνολικές
αμοιβές
ανά
εταιρία
στις
πολύ
μεγάλες
3,8
εκατ.,
στις
μεγάλες
1,7
εκατ.,
στις
μεσαίες
1,1
εκατ.
και
στις
μικρές
0,3
εκατ..

Ωστόσο,
πέραν
της
Grant
Thorton,
πρόσφατη
ανάλυση
της
Τράπεζας
της
Ελλάδος,
στο
πλαίσιο
της
πρωτοβουλίας
Brain
Regain,
κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
2016
και
2023,
αυξήθηκαν
οι
μισθοί
κυρίως
για
τις
πιο
χαμηλά
αμειβόμενες
θέσεις
εργασίας,
λόγω
των
αυξήσεων
του
κατώτατου
μισθού,
η
οποία
σωρευτικά
έφτασε
στο
33%.

Ωστόσο,
σε
υψηλότερα
επίπεδα
μικτών
αμοιβών,
όπου
συνήθως
βρίσκονται
και
πιο
εξειδικευμένοι
εργαζόμενοι,
η
μετατόπιση
της
κατανομής
είναι
πολύ
μικρή,
δηλαδή
οι
αυξήσεις
των
ονομαστικών
αποδοχών
ήταν
ελάχιστες
και
σε
πραγματικούς
όρους
μειώθηκαν!

Ποιες
εισηγμένες
αμείβουν
τα
στελέχη
τους

Σε
αυτό
το
πλαίσιο
δεν
είναι
λίγες
οι
εισηγμένες
που
προσπάθησαν
να
«μοιράσουν»
μέρος
των
κερδών
τους
στους
εργαζόμενους,
είτε
μέσω
μπόνους,
είτε
μέσω
stock
options.

Στις
10
Ιουνίου,
η
ΔΕΗ
ανακοίνωσε
ότι
διατέθηκαν
δωρεάν,
μέσω
εξωχρηματιστηριακών
συναλλαγών,
προς
στελέχη
της
ίδιας
και
της
ΔΕΗ
Ανανεώσιμες
Α.Ε.,
ιεραρχικής
στάθμης
Διευθυντή
και
άνω,
συνολικά
231.897
μετοχές.
Η
συνολική
αξία
των
μετοχών
ανήλθε
σε
2.574.057,
βάσει
της
τιμής
κλεισίματος
11,1
της
μετοχής
στις
10.6.2024
και
διατέθηκαν
σε
συνολικά
127
Δικαιούχους.

Επίσης,
η
BriQ
Properties
το
διάστημα
31
Μαΐου

5
Ιουνίου
διέθεσε
δωρεάν
προς
το
προσωπικό
της
Εταιρείας,
4.000
ίδιες
μετοχές.
Η
μέση
τιμή
κτήσης
των
μετοχών
ήταν
1,776
ευρώ,
ενώ
το
τελευταίο
διάστημα
η
μετοχή
της
κινείται
μεταξύ
1,80
και
2
ευρώ.

Δωρεάν
διάθεση
μετοχών

Η
Μοτοδυναμική
παρέτεινε
έως
την
31.12.2031
το
περιθώριο
δωρεάν
διάθεσης
των
έως
731.250
ιδίων
μετοχών
που
αποφάσισε
η
Τακτική
Γενική
Συνέλευση
της
12.06.2023.
Σκοπός
του
προγράμματος
είναι
η
επιβράβευση
διευθυντικών
στελεχών
αυτής
και
των
θυγατρικών
της
εταιριών,
ως
επιμίσθιο
(bonus).

Συνεχής
είναι
η
επιβράβευση
των
στελεχών
της
Alpha
Bank,
η
οποία
στις
11
Ιανουαρίου
έδωσε
μετοχές
αξίας
3,06
εκατ.
ευρώ
σε
56
στελέχη
της,
στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος
Παροχής
Κινήτρων
Απόδοσης.
Στους
δικαιούχους
δόθηκαν
συνολικά
1.890.504
μετοχές
της
τράπεζας,
που
αποκτήθηκαν
μέσω
χρηματιστηρίου
με
την
υλοποίηση
προγράμματος
αγοράς
ιδίων
μετοχών.
Όποιοι
πήραν
δωρεάν
μετοχές
υποχρεούνται
να
τις
κρατήσουν
(δηλαδή
να
μην
τις
ρευστοποιήσουν)
έως
τον
Σεπτέμβριο
του
2024.

Επίσης,
στις
2
Μαΐου
η
Alpha
Bank
ανακοίνωσε
ότι
διέθεσε
επιπλέον
2,76
εκατ.
μετοχών
σε
20
ανώτατα
στελέχη,
ως
stock
award
για
τη
χρήση
2023.

Η
Πειραιώς,
τον
Μάρτιο,
διένειμε
συνολικά
205.680
ίδιες
μετοχές,
συνολικής
αξίας
822.720
ευρώ,
βάσει
της
τιμής
κλεισίματος
των
4
στις
14.03.2024.
Βάσει
του
Προγράμματος,
υφίσταται
υποχρέωση
διακράτησης
των
εν
λόγω
μετοχών
για
ένα
έτος
από
την
ημερομηνία
κτήσης
τους.

Η
Optima
Bank
πρότεινε
τη
διανομή
μετρητών
ως
4
εκατ.
ευρώ
από
τα
καθαρά
κέρδη
χρήσης
2023
(100,7
εκατ.
ευρώ)
σε
μέλη
του
ΔΣ
(
εκτός
των
ανεξάρτητων
μη
εκτελεστικών)
και
το
προσωπικό
της
τράπεζας.
Παράλληλα,
έχει
προταθεί
να
διατεθούν
δωρεάν
σε
μέλη
ΔΣ
και
προσωπικό
ως
300
χιλιάδες
μετοχές,
οι
οποίες
θα
εκδοθούν,
μέσω
κεφαλαιοποίησης
κερδών
χρήσης
2023,
ύψους
ως
1,03
εκατ.
ευρώ.
Το
πρόγραμμα
αφορά
στον
πρόεδρο,
τα
εκτελεστικά
μέλη
του
ΔΣ,
ανώτατα
στελέχη
της
τράπεζας
και
τακτικό
προσωπικό.

Υλοποιώντας
το
δικό
της
Πρόγραμμα
Δωρεάν
Διάθεσης
Μετοχών
(Stock
Awards),
η
Ideal
διένειμε
δωρεάν
σε
στελέχη
της
24.000
δικές
της
μετοχές,
που
είχαν
αγοραστεί
μέσω
ΧΑ
με
μέση
τιμή
5,95
ευρώ.
Η
αξία
αυτών
των
μετοχών
ανέρχεται
σε
154.800
ευρώ.

Την

Μαΐου,
η
Motor
Oil
προχώρησε
σε
μεταβίβαση
182.120
ίδιων
μετοχών
της
σε
οκτώ
στελέχη,
με
την
αξία
τους
να
φτάνει
τα
5
εκατ.
ευρώ,
με
βάση
τα
επίπεδα
στα
οποία
βρισκόταν
η
μετοχή
εκείνη
την
ημέρα.

Τα
stock
options

Η
πρόσφατη
γενική
συνέλευση
του
Ελλάκτωρ
ενέκρινε
την
διανομή
1.650.000
ιδίων
μετοχών
σε
μέλη
του
διοικητικού
συμβουλίου
και
ανώτατα
στελέχη
της
εταιρείας,
συνολικού
ποσού
μέχρι
6,9
εκατ.
με
σκοπό
την
επιβράβευσή
τους
βάσει
επίτευξης
των
στόχων
και
ενίσχυσης
της
αποδοτικότητάς
τους.
Συγκεκριμένα,
ο
διευθύνων
σύμβουλος
θα
λάβει
800.000
μετοχές,
η
διευθύντρια
νομικών
υπηρεσιών
300.000,
ο
διευθυντής
στρατηγικής
και
ανάπτυξης
200.000,
η
διεύθυνση
νομικών
υπηρεσιών
100.000
και
η
διευθύντρια
ανθρώπινου
δυναμικού
50.000.
Άλλα
στελέχη
θα
μοιραστούν
200.000
μετοχές
κατά
την
κρίση
του
διευθύνοντος
συμβούλου.

Η
Autohellas
υλοποιεί
επίσης
πρόγραμμα
Δωρεάν
Διάθεσης
Μετοχών
(Stock
Awards).
Έτσι
διάνειμε
σε
εκτελεστικό
μέλος
διοικητικού
συμβουλίου
και
σε
ανώτατα
διευθυντικά
στελέχη
δωρεάν,
λόγω
επίτευξης
εταιρικών
στόχων,
μέσω
εξωχρηματιστηριακής
συναλλαγής
την
14.06.2024,
συνολικά
19.000
ίδιες
μετοχές.
Η
συνολική
αξία
των
μετοχών
ανήλθε
σε
217.360
ευρώ,
βάσει
της
τιμής
κλεισίματος
11,44
της
μετοχής
στις
14.06.2024.

Επίσης,
η
Trade
Estates
έχει
θεσπίσει
πρόγραμμα
δωρεάν
διάθεσης
μετοχών
(stock
awarding
plan),
πενταετούς
διάρκειας
(από
01/01/24
ως
31/12/28),
από
την
10η
Νοεμβρίου
2023,
ημέρα
εισαγωγής
των
μετοχών
της
στο
ΧΑ.
Ο
ανώτατος
αριθμός
προς
διάθεση
μετοχών
ανέρχεται
σε
3.109.640,
που
αντιστοιχεί
σε
2,58%
του
μετοχικού
κεφαλαίου
της
εταιρείας
και
διανέμεται
εφόσον
επιτυγχάνονται
οι
στόχοι
ανά
έτος
ή
αθροιστικά.
Δικαιούχοι
είναι
εκτελεστικά
μέλη
του
Δ.Σ
της
Trade
Estates,
διευθυντικά
στελέχη
και
συνεργάτες,
ενώ
η
υποχρέωση
διακράτησης
είναι
12
μήνες.

Παχυλές
αμοιβές
και
τα
stock
options
μοιράζει
στα
στελέχη
της
και
η
Attica
Group.
Η
διοίκηση
από
τα
υπερκέρδη
του
2023
πρόκειται
να
λάβει
το
7,8%
των
κερδών
ως
αμοιβή,
αφού
στην
τσέπη
των
μελών
του
Δ.Σ.
υπολογίζεται
να
μπουν
σχεδόν
3
εκατ.
ευρώ.
Επιπλέον,
τα
στελέχη
της
Attica
Group
θα
λάβουν
έξτρα
αμοιβή
από
stock
options
συνολικού
ύψους
περίπου
12
εκατ.
ευρώ
(μέσα
από
την
έκδοση
5,5
εκατ.
νέων
μετοχών
στη
τιμή
των
2,25
ευρώ).

Τέλος,
η
HELLENiQ
ENERGY,
στην
Τακτική
Γενική
Συνέλευση
της
που
θα
πραγματοποιηθεί
την
27η
Ιουνίου
έχει
μεταξύ
άλλων
ως
θέμα
τη
θέσπιση
μακροπρόθεσμου
προγράμματος
δωρεάν
διάθεσης
μετοχών
στα
στελέχη
της
καθώς
και
σε
στελέχη
των
συνδεδεμένων
με
αυτή.
Επίσης,
θα
τεθεί
προς
ψήφιση
και
η
εφάπαξ
δωρεάν
διάθεση
μετοχών
της
Εταιρείας
στα
μη
εκτελεστικά
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου.

Πηγή:

ΟΤ

Αφήστε μια απάντηση