Οι κωδικοί που μειώνουν τον φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Μπόνους
με
φοροεκπτώσεις
αλλά
και
πλήρη
απαλλαγή
από
το
τέλος
επιτηδεύματος
μπορούν
να
πετύχουν
οι

ελεύθεροι
επαγγελματίες

και
αυτοαπασχολούμενοι
με
τη
σωστή
συμπλήρωση
των
κωδικών
της

φορολογικής
δήλωσης
.
Την
ίδια
στιγμή
όμως
οι
φορολογούμενοι
βρίσκονται
αντιμέτωποι
με
τις
«παγίδες»
των
τεκμηρίων
και
της
αμφισβήτησης
του
τεκμαρτού
εισοδήματος.

Η
πρώτη
κίνηση
που
θα
πρέπει
να
κάνουν
οι
επαγγελματίες
κατά
τη
διαδικασία
υποβολής
της
νέας
φορολογικής
δήλωσης
είναι
να
συμπληρώσουν
το
έντυπο
Ε3
(εισοδήματα
από
ελευθέρια
επαγγέλματα,
αγροτικές
εκμεταλλεύσεις
κ.λπ.),
το
οποίο
θα
πρέπει
να
υποβληθεί
πριν
από
το
έντυπο
Ε1,
το
βασικό
έντυπο
της
φορο-δήλωσης.

Το
τέλος
επιτηδεύματος
έχει
«κουρευτεί»
κατά
50%,
από
650
ευρώ
στα
350
ευρώ,
για
τους
επαγγελματίες
που
υπάγονται
στο
νέο
καθεστώς
του
τεκμαρτού
εισοδήματος

Για
τη
διευκόλυνση
των
φορολογουμένων
η
ΑΑΔΕ
έχει
προσυμπληρωμένους
μια
σειρά
κωδικούς
που
αφορούν
τα
έσοδα
και
τα
έξοδα,
τραπεζικούς
επαγγελματικούς
λογαριασμούς,
POS
της
επιχείρησης,
τον
μέσο
αριθμό
απασχολουμένων,
πληροφοριακά
στοιχεία
(ΑΦΜ,
ΚΑΔ,
ΔΟΥ
πρώτης
υποβολής,
ημερομηνία
έναρξης).
Ωστόσο,
οι
κωδικοί
με
τα
προσυμπληρωμένα
ποσά
στο
Ε3
δεν
είναι
«κλειδωμένοι»,
με
τους
φορολογουμένους
να
έχουν
τη
δυνατότητα
να
παρέμβουν
για
διορθώσεις,
μέχρι
να
γίνει
η
οριστική
υποβολή
του
εντύπου.

Με
βάση
τα
στοιχεία
που
θα
δηλωθούν
στο
Ε3
θα
υπολογιστεί
με
λογιστικό
τρόπο
το
καθαρό
εισόδημα
που
απέκτησαν
το
2023
περίπου
730.000
επαγγελματίες,
ενώ
στο
βασικό
έντυπο
Ε1
της
φορολογικής
δήλωσης
βρίσκεται
προσυμπληρωμένο
το
τεκμαρτό
εισόδημα
με
βάση
το
νέο
καθεστώς
που
ισχύει
από
τα
εισοδήματα
του
2023.
Στη
συνέχεια
θα
πρέπει
να
δοθεί
προσοχή
στους
κωδικούς
που
δίνουν
εκπτώσεις
και
απαλλαγή
από
το
τέλος
επιτηδεύματος.
Υπενθυμίζεται
ότι
απαλλάσσονται
από
το
τέλος
επιτηδεύματος
επιτηδευματίες
και
μικρές
επιχειρήσεις
με
ακαθάριστα
έσοδα
έως
2
εκατ.
ευρώ
που
αύξησαν
τον
αριθμό
των
εργαζομένων
πλήρους
απασχόλησης
κατ’
ελάχιστο
για
τρεις
μήνες
το
προηγούμενο
έτος.

Το
τέλος
επιτηδεύματος
έχει
«κουρευτεί»
κατά
50%,
από
650
ευρώ
στα
350
ευρώ,
για
τους
επαγγελματίες
που
υπάγονται
στο
νέο
καθεστώς
του
τεκμαρτού
εισοδήματος.
Το
ελάχιστο
φορολογητέο
εισόδημα
των
ελεύθερων
επαγγελματιών
ξεκινά
από
10.920
ευρώ
με
6
χρόνια
επαγγελματικής
δραστηριότητας
και
φθάνει
τα
14.196
ευρώ
για
12
χρόνια
δραστηριότητας.
 Επίσης,
με
ένα
σύστημα
προσαυξήσεων
το
τεκμαρτό
φορολογητέο
εισόδημα
μπορεί
να
φτάσει
ακόμα
και
τα
50.000
ευρώ.

Τι
πρέπει
να
προσέξετε

Οι
κωδικοί
που
θα
πρέπει
να
προσέξουν
οι
επαγγελματίες
στο
Ε1
είναι
οι
εξής:


Κωδικοί
443-444.

Με
τη
συμπλήρωση
των
συγκεκριμένων
κωδικών
ανοίγει
ο
δρόμος
για
την
αμφισβήτηση
του
ελάχιστου
τεκμαρτού
εισοδήματος.
Οσοι
λένε
«όχι»
στο
τεκμαρτό
εισόδημα
ζητώντας
να
ελεγχθούν
προκειμένου
να
αποδείξουν
ότι
το
πραγματικό
τους
εισόδημα
είναι
χαμηλότερο
από
το
τεκμαρτό
εισόδημα
θα
πρέπει
να
συμπληρώσουν
στην
πλατφόρμα
myBusinesssSupport
ένα
αναλυτικό
ερωτηματολόγιο
αποκαλύπτοντας
την
εισοδηματική
και
περιουσιακή
τους
κατάσταση
και
τις
δαπάνες
διαβίωσης.


Κωδικοί
017-018.

Οσοι
δηλώσουν
εισόδημα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
για
πρώτη
φορά,
πληρώνουν
μισή
προκαταβολή
φόρου.

Κωδικοί
327-328.
Νέοι
επιτηδευματίες
με
έναρξη
εργασιών
από
1/1/2021
και
μετά
κερδίζουν
κούρεμα
50%
στον
ελάχιστο
φορολογικό
συντελεστή
(4,5%
από
9%
για
εισόδημα
έως
10.000
ευρώ)
εφόσον
συμπληρώσουν
τους
συγκεκριμένους
κωδικούς
στο
έντυπο
Ε1.


Κωδικοί
019-020.

Εργαζόμενοι
με
«μπλοκάκι»
που
απαλλάσσονται
από
το
ελάχιστο
τεκμαρτό
εισόδημα
και
δικαιούνται
έκπτωση
φόρου
θα
πρέπει
να
το
δηλώσουν
για
να
κερδίσουν
έκπτωση
φόρου
που
μπορεί
να
φθάσει
μέχρι
τα
777
ευρώ
για
κάθε
άγαμο
χωρίς
εξαρτώμενα
τέκνα,
μέχρι
τα
810
ευρώ
για
κάθε
έγγαμο
γονέα
με
1
εξαρτώμενο
τέκνο,
μέχρι
τα
900
ευρώ
για
κάθε
έγγαμο
γονέα
με
2
εξαρτώμενα
τέκνα
και
μέχρι
τα
1.120
ευρώ
για
κάθε
έγγαμο
γονέα
με
3
εξαρτώμενα
τέκνα
εφόσον
στους
κωδικούς
019-020
επιλέξουν
τη
λέξη
ΝΑΙ.


Κωδικοί
027-028.

Εμποροι
62
ετών.
Εξαιρούνται
από
το
τέλος
επιτηδεύματος
όσοι
επιτηδευματίες
απέχουν
τρία
χρόνια
από
τη
συνταξιοδότησή
τους.
Ως
έτος
ηλικίας
συνταξιοδότησης
θεωρείται
το
65ο.


Κωδικοί
781-782.

Δηλώνονται
ποσά
που
καλύπτουν
τεκμήρια
(έσοδα
από
πωλήσεις
ακινήτων,
εφάπαξ
παροχές
ασφαλιστικών
ταμείων,
έσοδα
από
δάνεια,
κληρονομιές,
δωρεές
ή
γονικές
παροχές
χρηματικών
ποσών).


Κωδικοί
035-036.

Μειωμένος
κατά
50%
είναι
ο
φόρος
εισοδήματος
για
τους
συνεταιρισμένους
αγρότες
καθώς
και
για
όσους
ασκούν
συμβολαιακή
γεωργία.

Στο
έντυπο
Ε3


Κωδικός
071.

Δηλώνεται
το
ποσό
από
τη
βασική
αγροτική
ενίσχυση.


Κωδικοί
072-073.

Συμπληρώνεται
το
σύνολο
των
πράσινων
και
συνδεδεμένων
ενισχύσεων
και
το
υπερβάλλον
ποσό
των
12.000
ευρώ
προσαυξάνει
τα
ακαθάριστα
έσοδα
από
αγροτική
δραστηριότητα.
Οι
πράσινες
και
συνδεδεμένες
ενισχύσεις
μέχρι
του
ποσού
των
12.000
ευρώ
μεταφέρονται
υποχρεωτικά
στις
αντίστοιχες
επιλογές
των
κωδικών
659-660,
του
εντύπου
Ε1.
Οι
κωδικοί
075,
077
και
080
μεταφέρονται
υποχρεωτικά
στις
αντίστοιχες
επιλογές
των
κωδικών
659-660,
του
εντύπου
Ε1.


Premium
έκδοση
ΤΑ
ΝΕΑ

Αφήστε μια απάντηση