Οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο

Οι
γυναίκες
στην
ΕΕ
(και
στη
χώρα
μας)
συνεχίζουν
να
κερδίζουν
λιγότερα
από
τους
άνδρες,
με
το
μέσο

μισθολογικό
χάσμα

μεταξύ
των
δύο
φύλων
να
ανέρχεται
στο
13%.
Οι
Ελληνίδες
βρίσκονται
πρώτες
στους
δείκτες

ανεργίας
,
μερικής
απασχόλησης
και
χαμηλόμισθης
αμοιβής
σε
σχέση
με
τους
άνδρες
ίδιας
ηλικίας,
και
παραμένουν
ισχνή
μειοψηφία
σε
θέσεις
ευθύνης.

Είναι
χαρακτηριστικό
το
επίσημο
στοιχείο
από
την
έρευνα
του
υπουργείου
Εργασίας,
σύμφωνα
με
το
οποίο
ο
μέσος
μηνιαίος
μισθός
των
γυναικών
ανέρχεται
σε
536,26
ευρώ
μεικτά
(462,80
ευρώ
καθαρά)
με
18,7
ημέρες
εργασίας
τον
μήνα
ενώ
των
ανδρών
σε
489
ευρώ
(422
ευρώ
καθαρά)
με
16,61
ημέρες
εργασίας
τον
μήνα.
Δηλαδή,
ο
μεικτός
μισθός
ανά
ημέρα
για
τις
γυναίκες
είναι
28,68
ευρώ,
έναντι
29,44
ευρώ
για
τους
άνδρες.

Παράλληλα
έρευνα
του
ΣΕΒ
οδηγήθηκε
στο
συμπέρασμα
ότι
οι
γυναίκες
έχουν
μέσο
μεικτό
μισθό
κατά
13%
χαμηλότερο
από
τον
αντίστοιχο
μισθό
των
ανδρών,
ήτοι
1.115
ευρώ
για
τις
γυναίκες
και
1.284
ευρώ
για
τους
άνδρες.

Στην
Ελλάδα
απασχολείται
το
52,4%
των
γυναικών.
Είναι
η
δεύτερη
χειρότερη
θέση
στην
ΕΕ
μετά
την
Ιταλία
που
έχει
52,3%.
Οι
δύο
χώρες
είναι
οι
μόνες
στην
ΕΕ-27
με
ποσοστά
απασχόλησης
των
γυναικών
χαμηλότερα
του
60%.
Η
ανεργία
των
γυναικών
είναι
σχεδόν
διπλάσια
από
την
ανεργία
των
ανδρών,
με
τη
διαφορά
να
προσεγγίζει
τις
5
μονάδες.

Το
πρόβλημα
του
έμφυλου
μισθολογικού
χάσματος
αναγνωρίζεται
από
την
ΕΕ
και
η
αντιμετώπισή
του
αποτελεί
έναν
από
τους
στόχους
της
Στρατηγικής
για
την
ισότητα
των
φύλων
2020-2025

Σύμφωνα
με
μελέτη
του
ΟΟΣΑ
το
ποσοστό
μερικής
απασχόλησης
για
τις
γυναίκες
εργαζόμενες
ανέρχεται
στο
13,8%,
ενώ
στους
άνδρες
σε
5,1%.
Δηλαδή
1
στις
7
γυναίκες
στην
Ελλάδα
εργάζεται
με
καθεστώς
μερικής
απασχόλησης
και
άρα
αμείβεται
με
χαμηλό
μισθό.

Η
ανισότητα
των
αποδοχών
μεταξύ
των
φύλων
υπολογίζεται
από
τη
Eurostat
μέσω
συγκεκριμένου
δείκτη,
ο
οποίος
συγκρίνει
τον
μέσο
όρο
των
ακαθάριστων
ωριαίων
αποδοχών
γυναικών
και
ανδρών.
Το
2021
οι
γυναίκες
στην
Ευρωπαϊκή
Ενωση
αμείβονταν
κατά
μέσο
όρο
12,7%
λιγότερο
από
τους
άνδρες.
Με
άλλα
λόγια,
για
την
ίδια
εργασία
ένας
άνδρας
αμείβεται
1
ευρώ,
ενώ
μια
γυναίκα
0,87
ευρώ
(87
λεπτά).

Έμφυλο
χάσμα

Το
πρόβλημα
του
έμφυλου
μισθολογικού
χάσματος
αναγνωρίζεται
από
την
ΕΕ
και
η
αντιμετώπισή
του
αποτελεί
έναν
από
τους
στόχους
της
Στρατηγικής
για
την
ισότητα
των
φύλων
2020-2025.
Τον
Ιούνιο
του
2023
ψηφίστηκε
η
Ευρωπαϊκή
Οδηγία
για
την
ενίσχυση
της
εφαρμογής
της
αρχής
της
ίσης
αμοιβής
για
ίση
εργασία
ή
εργασία
ίσης
αξίας
μέσω
της
μισθολογικής
διαφάνειας
και
μηχανισμών
επιβολής
(Pay
Transparency
Directive).
Η
ενσωμάτωση
της
οδηγίας
στο
ελληνικό
δίκαιο
αναμένεται
να
έχει
ολοκληρωθεί
έως
τον
Ιούνιο
του
2026.
Ακόμα,
επιχειρώντας
να
ευαισθητοποιήσει
την
ευρωπαϊκή
κοινότητα
αναφορικά
με
τη
μισθολογική
ανισότητα
ανάμεσα
στους
άνδρες
και
τις
γυναίκες,
η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
ορίζει
σε
ετήσια
βάση
την
Ευρωπαϊκή
Ημέρα
Ισότητας
των
Αμοιβών.


Premium
έκδοση
ΤΑ
ΝΕΑ

Αφήστε μια απάντηση