Επίδομα παιδιού Α21: Σε ποιους κόβεται από 1η Ιουλίου

Η
δόση
για
το επίδομα
παιδιού Α21

του
διμήνου
Μάρτιος-
Απρίλιος
πλησιάζει
με
πληρωμές
στους
δικαιούχους,
ωστόσο
ο
Οργανισμός
Προνοιακών
Επιδομάτων
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ)
ετοιμάζει
«μαχαίρι»
στις
λίστες
όσων
το
λαμβάνουν.

Ειδικότερα,
ο

ΟΠΕΚΑ

ετοιμάζει
νέο
γύρο
ελέγχων
στους
δικαιούχους
που
λαμβάνουν
επίδομα
παιδιού
Α21
το
2024
και
ειδικά
σε
σχέση
με
τη
φοίτηση
των
παιδιών
στο
σχολείο.

Επίδομα
Παιδιού:
Υποβολή
νέων
αιτήσεων
για
το
2024

Υπενθυμίζεται
ότι
η
πλατφόρμα
για
το
επίδομα
παιδιού
είναι
κλειστή
για
την
πληρωμή
του
δεύτερου
διμήνου
(Μάρτιος-Απρίλιος)
στις
31
Μαΐου
2024
και
θα
ανοίξει
ξανά
για
νέες
αιτήσεις
την
ίδια
ημέρα.

Πότε
διακόπτεται
η
καταβολή
επιδόματος
παιδιού

Προϋποθέσεις
για
το
Επίδομα
Παιδιού
A21


Εάν
τα
παιδιά
δεν
ολοκληρώσουν
επαρκώς
τη
φοίτησή
τους
για
το
σχολικό
έτος
2023-2024
λόγω
αδικαιολόγητων
απουσιών,
το
επίδομα
παιδιού
θα
διακοπεί
από
την

Ιουλίου
2024
έως
τις
31
Δεκεμβρίου
2024
και
δεν
θα
επαναχορηγηθεί,
ακόμα
και
αν
το
τέκνο
εγγραφεί
στο
νέο
σχολικό
έτος
2024-2025.

Τα
ανήλικα
τέκνα
ηλικίας
από
4
έως
16
ετών
πρέπει:

 • Να
  έχουν
  εγγραφεί
  στην
  υποχρεωτική
  εκπαίδευση
  για
  το
  σχολικό
  έτος
  2023-2024.
 • Να
  ολοκληρώσουν
  επαρκώς
  τη
  φοίτησή
  τους
  έως
  τις
  30
  Ιουνίου
  2024,
  χωρίς
  να
  χρειαστεί
  να
  επαναλάβουν
  την
  τάξη
  λόγω
  αδικαιολόγητων
  απουσιών.

Ειδικότερα
στις
περιπτώσεις
που
δεν
εκπληρώνεται
στο
τέλος
του
σχολικού
έτους
2023-2024,
η
επαρκής
φοίτηση
των
ανηλίκων
τέκνων
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
λόγω
αδικαιολόγητου
αριθμού
απουσιών
το
επίδομα
διακόπτεται
από
1-7-2024
μέχρι
31-12-2024
και
δεν
επαναχορηγείται
έστω
και
αν
το
τέκνο
εγγραφεί
στο
νέο
σχολικό
έτος
2024-2025.

Διαδικασία
Έγκρισης
Αίτησης

Για
την
έγκριση
αίτησης
μέχρι
30-6-2024
θα
πρέπει
μεταξύ
των
άλλων
να
συντρέχει
η
προϋπόθεση
(α)
και
από
1-7-2024
έως
31-12-2024
θα
πρέπει
να
συντρέχουν
και
οι
δυο
παραπάνω
προϋποθέσεις.

Ηλεκτρονική
Διασταύρωση
Στοιχείων
Φοίτησης

Προκειμένου
να
διασταυρωθεί
ηλεκτρονικά
η
φοίτηση
των
ανήλικων
τέκνων
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση,
θα
πρέπει
στην
καρτέλα
με
τα
προσωπικά
στοιχεία
του
τέκνου
και
ειδικότερα
στο
πεδίο
«Στοιχεία
Φοίτησης
Τέκνου»,
να
καταχωρήσετε:

 1. τα
  στοιχεία
  της
  Σχολικής
  Μονάδας,
  την
  Τάξη
  και
  τον
  Αριθμό
  Μητρώου
  του/της
  μαθητή/μαθήτριας,
  αν
  το
  τέκνο
  βρίσκεται
  στην
  υποχρεωτική
  εκπαίδευση.
 2. το
  έτος
  ολοκλήρωσης
  της
  φοίτησης
  στην
  υποχρεωτική
  εκπαίδευση
  (Γυμνάσιο),
  αν
  το
  τέκνο
  έχει
  ολοκληρώσει
  την
  υποχρεωτική
  εκπαίδευση.

Εάν
διασταυρωθούν
όλα
τα
στοιχεία
του/της
μαθητή/μαθήτριας,
η
αίτηση
μπορεί
να
προχωρήσει
κανονικά.
Εάν
δεν
διασταυρωθούν
εμφανίζεται
σχετική
επισήμανση.

Σε
περίπτωση
αδυναμίας
ηλεκτρονικής
διασταύρωσης
της
φοίτησης
του/της
μαθητή/τριας
για
την
ολοκλήρωση
υποβολής
της
αίτησης
απαιτείται
η
επισύναψη
βεβαίωσης
εγγραφής
ή
φοίτησης
για
το
τρέχον
σχολικό
έτος
του
Δ/ντη
ή
του
Προϊσταμένου
της
οικείας
σχολικής
μονάδας.
Σε
περίπτωση
που
το
ανήλικο
τέκνο
έχει
ολοκληρώσει
την
υποχρεωτική
εκπαίδευση,
απαιτείται
η
επισύναψη
είτε
του
απολυτηρίου
Γυμνασίου
είτε
σχετική
βεβαίωση
από
την
οικεία
σχολική
μονάδα.
Για
ανήλικο
τέκνο
που
έχει
ολοκληρώσει
την
υποχρεωτική
εκπαίδευση
και
φοιτά
στο
λύκειο,
μπορεί
να
επισυναφθεί
είτε
βεβαίωση
φοίτησης
στο
Λύκειο
είτε
το
Απολυτήριο
Γυμνασίου.

Δικαιούχοι
του
Επιδόματος
Παιδιού

Δικαιούχοι
του
επιδόματος
παιδιού
είναι
οι
Έλληνες
πολίτες,
οι
Ομογενείς
αλλοδαποί,
οι
πολίτες
κρατών
μελών
της
ΕΕ,
οι
πολίτες
χωρών
που
ανήκουν
στον
Ε.Ο.Χ,
οι
πολίτες
τρίτων
χωρών
ή
απάτριδες
που
τους
έχει
χορηγηθεί
το
καθεστώς
πρόσφυγα
ή
επικουρικής
προστασίας
ή
παραμονής
για
ανθρωπιστικούς
λόγους,
απαιτείται
να
διαμένουν
νόμιμα
και
μόνιμα
στην
Ελληνική
Επικράτεια
τα
τελευταία
5
έτη
πριν
την
υποβολή
της
αίτησης
για
τη
χορήγηση
του
επιδόματος.

πολίτες
άλλων
κρατών,
πλην
των
παραπάνω
περιπτώσεων
απαιτείται
να
διαμένουν
νόμιμα
και
μόνιμα
στην
Ελληνική
Επικράτεια
τα
τελευταία
δώδεκα
(12)
έτη
πριν
από
το
έτος
υποβολής
της
αίτησης
Α21.

Η
μόνιμη
και
νόμιμη
διαμονή
στην
Ελληνική
Επικράτεια,
αποδεικνύεται
από
την
υποβολή
δήλωσης
φορολογίας
εισοδήματος
καθ’
έκαστο
φορολογικό
έτος,
των
ιδίων
ή
των
συζύγων
τους
ή,
εφόσον
οι
ίδιοι
δεν
ήταν
υπόχρεοι
φορολογικής
δήλωσης,
από
τη
φορολογική
δήλωση,
στην
οποία
εμφανίζονται
ως
εξαρτώμενα
τέκνα.
Λαμβάνονται
υπόψη
μόνο
οι
δηλώσεις
φορολογίας
εισοδήματος
(Ε1)
που
έχουν
υποβληθεί
κατά
τη
διάρκεια
του
έτους,
εντός
του
οποίου
τασσόταν
η
προθεσμία
για
την
υποβολή
τους
και
όχι
μεταγενέστερα.

Αφήστε μια απάντηση