Η Ένωση Γονέων Ζακύνθου για μαθητικά πάρτι – εφαρμογή νομού

Η Ένωση Γονέων Ζακύνθου για μαθητικά πάρτι – εφαρμογή νομού

Η Ένωση Γονέων των μαθητών Ζακύνθου εκφράζει την έντονη ανησυχία των γονέων για την κατάσταση που επικρατεί στις χοροεσπερίδες που διοργανώνουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα διασκέδασης που προσφέρουν αλκοόλ στους ανήλικους μαθητές.

Σύμφωνα με τo ΝΟΜΟ 3730/2008 – ΦΕΚ 262/A’/23.12.2008 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις:
Αρθρο 1
Προστασία ανηλίκων
Η προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ ανήκει στην αρμοδι¬ότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ¬γύης και ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ, που προβλέπε¬ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος………

Αρθρο 4
Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά
Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέ¬ντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατα¬νάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Αρθρο 5
Φορείς προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ
…………………………………………………………………………………………………3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρό¬νοιας (ΣΕΥΥΠ) συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νο¬μοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α’), με υπαλλήλους του Υπουρ¬γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημοσίων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τομέα Ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του κατασταλτι¬κού ελέγχου, οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές, κατόπιν αιτήσεως του Τομέα Ελέγχου, υποχρεούνται να παρέχουν άμεση συνδρομή………………………………………………………………….

«Το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, είναι πολύπλευρο και βαθιά κοινωνικό. Είναι ζήτημα για το οποίο ευθύνες έχουν η οικογένεια, η εκπαιδευτική κοινότητα, η πολιτεία και γενικά εμείς ως κοινωνία.

Οι έφηβοι είναι λιγότερο εφοδιασμένοι να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες του αλκοόλ, σωματικά και συναισθηματικά. Η ίδια ποσότητα αλκοόλ θα επηρεάσει περισσότερο το σώμα ενός εφήβου από ότι ενός ενήλικα και θα προκαλέσει περισσότερες και σοβαρότερες παρενέργειες . Δεν είναι λίγες οι φορές, δυστυχώς, που έρχονται στη δημοσιότητα περιστατικά εφήβων που έχουν χάσει ακόμη και τη ζωή τους από οξεία μέθη. Και βέβαια ο έφηβος δεν έχει την συναισθηματική και ψυχική επάρκεια να διαχειριστεί την κατανάλωση αλκοόλ.

Η κατανάλωση αλκοόλ δεν μπορεί επ’ ουδενί να ανάγεται σε αστυνομικό πρόβλημα ούτε και να αντιμετωπίζεται μόνο με κατασταλτικά μέτρα. Η Αστυνομία πρέπει να παρεμβαίνει εφόσον δεν τηρείται η νομοθεσία που προβλέπει την προστασία των ανηλίκων από την προμήθεια και κατανάλωση αλκοόλ και καπνού.

Ο νόμος 3730/2008 και ο νόμος 3868/2010 προστατεύουν του ανήλικους από τη χρήση αλκοόλ. Ως γονείς ζητάμε να πραγματοποιούνται έλεγχοι για την τήρηση των παραπάνω νόμων από την ΕΛΑΣ, τις υπηρεσίες του Δήμου, το Υγειονομικού και κάθε υπεύθυνο φορέα.
Πέρα από τις κατασταλτικές αρχές, εμείς ως κοινωνία έχουμε την απόλυτη ευθύνη να διαφυλάξουμε τη ζωή και την υγεία, ψυχική και σωματική, των παιδιών μας»,επισημαίνει η Ένωση Γονέων των μαθητών Ζακύνθου.

www.ert.gr

Διονύσης Νέγκας