Κάλεσμα από τον δήμο Ικαρίας προς συλλόγους και φορείς για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Κάλεσμα από τον δήμο Ικαρίας προς συλλόγους και φορείς για συμμετοχή στην  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική Αρχή Ικαρίας προτίθεται να προβεί άμεσα στη συγκρότηση-σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, αποτελούμενη κατά τα ¾ από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ¼ δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους.
Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Επιτροπή πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
στ) τοπικά συμβούλια νέων
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος
ι) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς
ια) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να το δηλώσουν στο ανωτέρω e-mail ή στα δημοτικά καταστήματα.

The post Κάλεσμα από τον δήμο Ικαρίας προς συλλόγους και φορείς για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης appeared first on ΕΡΤ Αιγαίου.

www.ert.gr

ertweb